Zásady ochrany osobných údajov

Od roku 2000 je spoločnosť WESTech, spol. s r.o. súčasťou skupiny ELKO Group. Zásady ochrany osobných údajov uvedené nižšie platia pre všetky spoločnosti v rámci skupiny ELKO.

1. Všeobecné ustanovenia1.1. Cieľom týchto „Zásad ochrany osobných údajov“ (ďalej len - Zásady ochrany osobných údajov) je poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele, právnom základe, rozsahu a podmienkach spracúvania, o ochranných opatreniach na strane spoločnosti ELKO Group a o právach dotknutej osoby týkajúcich sa spracúvania osobných údajov. Dodatočné informácie o spracúvaní osobných údajov môžu byť zapracované do dohôd, oznámení o zachovávaní mlčanlivosti a iných dokumentov, a môžu byť uvedené aj na internetových stránkach spoločnosti ELKO Group.

1.2. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spoločnosť ELKO a spoločnosti zo skupiny ELKO Group.

1.3. Spoločnosť ELKO Group dbá na súkromie dotknutých osôb a ochranu osobných údajov, pričom rešpektuje práva dotknutých osôb na zákonnosť spracúvania osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov a platnými národnými zákonmi, ako aj inými právnymi predpismi pre oblasť ochrany osobných údajov a spracúvania osobných údajov.

1.4. Spoločnosť ELKO Group urobila príslušné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, nezákonným poskytnutím, neúmyselnou stratou, zmenou, zničením alebo iným nezákonným spracúvaním.

1.5. Osobné údaje sa získavajú priamo od dotknutej osoby, zo služieb využitých dotknutou osobou (napr. v elektronickom obchodnom systéme) a z externých zdrojov (napr. verejných registrov alebo databáz) alebo od iných osôb (napr. právny subjekt zastupovaný dotknutou osobou, alebo jeho zamestnanec, predstaviteľ alebo užívateľ výhod). Spoločnosť ELKO Group môže zaznamenávať telefonické rozhovory, vyhotovovať video a/alebo audio nahrávky, okrem emailovej komunikácie, alebo inak dokumentovať interakcie a komunikáciu medzi dotknutou osobou a spoločnosťou ELKO Group.

2. Výrazy a skratky použité v Zásadách ochrany osobných údajov:2.1. Spracúvanie - je akýkoľvek úkon alebo skupina operácií vykonaných s osobnými údajmi alebo skupinami osobných údajov pomocou automatizovaných prostriedkov alebo bez ich použitia, ako je získavanie, registrovanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, upravovanie alebo modifikovanie, obnova, prezeranie, používanie, poskytnutie zaslaním, distribuovaním alebo iný spôsob ich sprístupnenia, ako aj ich koordinovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

2.2. Sprostredkovateľ - je to fyzická lebo právnická osoba, štátny orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

2.3. Prevádzkovateľ - spoločnosť ELKO Group, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s vopred stanovenými účelmi a spôsobmi spracúvania osobných údajov;

2.4. Dotknutá osoba - potenciálny, súčasný alebo bývalý klient spoločnosti ELKO Group - fyzická osoba, uchádzač o zamestnanie, návštevník, návštevník a používateľ internetovej stránky (vrátane elektronického obchodného systému), účastník podujatí organizovaných spoločnosťou ELKO Group, zamestnanec právnych subjektov (napríklad zákazníkov, obchodných partnerov, nájomcov spoločnosti ELKO Group a pod.), predstaviteľ, kontaktná osoba, oprávnená osoba, užívateľ výhod a akákoľvek iná identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaja spracúva spoločnosť ELKO Group;

2.5. Elektronický obchodný systém - elektronický obchodný systém spoločnosti ELKO Group, ktorý používa príslušná spoločnosť zo skupiny ELKO Group (https://ecom.elkogroup.com alebo iný subjekt);

2.6. ELKO - akciová spoločnosť „ELKO Grupa”, IČO: 40003129564, so sídlom na adrese Toma Street 4, Riga, LV - 1003, Lotyšsko;

2.7. Spoločnosť ELKO Group - skupina spoločností ELKO a jej členské spoločnosti pôsobiace na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru;

2.8. Spoločnosť zo skupiny ELKO Group - spoločnosť, ktorá je členom skupiny ELKO Group;

2.9. Osobné údaje - akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (dotknutej osoby).

2.10. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

3. Informácie o prevádzkovateľovi3.1. Každá spoločnosť zo skupiny ELKO Group môže byť prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo spoločným prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby.

3.2. Prevádzkovateľom je tá spoločnosť zo skupiny ELKO Group, ktorá má k dispozícii získané osobné údaje dotknutej osoby, napríklad na základe zmluvného vzťahu alebo pred uzavretím zmluvného vzťahu, a to predložením žiadosti dotknutej osobe alebo pri návšteve priestorov spoločnosti zo skupiny ELKO Group alebo iným spôsobom.

3.3. Zoznam spoločností zo skupiny ELKO Group a ich kontaktné informácie a adresy internetových stránok jednotlivých spoločností sú k dispozícii na stránke: https://www.elkogroup.com/contacts

4. Účely spracúvania osobných údajov4.1. Spoločnosť ELKO Group spracúva osobné údaje najmä na tieto účely:
4.1.1. dodržiavanie zákonných požiadaviek;
4.1.2. uzatváranie a podpisovanie zmlúv;
4.1.3. registrácia klienta v elektronickom obchodnom systéme, zaistenie prevádzky elektronického obchodného systému a vylepšenie operácií;
4.1.4. zadávanie objednávok, dodávanie tovaru a plnenie povinností vyplývajúcich zo záruky za produkt;
4.1.5. príprava faktúr a vykonávanie úhrad;
4.1.6. identifikácia klienta/dotknutej osoby;
4.1.7. zaistenie komunikácie;
4.1.8. vykonávanie obchodnej činnosti spoločnosti ELKO Group vrátane administratívnych, účtovných a archivačných činností;
4.1.9. zaistenie riadneho procesu výberu zamestnancov v spoločnosti ELKO Group a sledovanie oprávnených záujmov spoločnosti ELKO Group, pokiaľ súvisia s výberom zamestnancov;
4.1.10. uplatňovanie práv spoločnosti ELKO Group;
4.1.11. marketingová činnosť spoločnosti ELKO Group (napr. predkladanie informácií a ponúk, organizovanie podujatí pre obchodných partnerov/zamestnancov a ich príbuzných a informovanie o nich v médiách a na sociálnych sieťach, propagácia dobrého mena a obrazu o spoločnosti ELKO Group);
4.1.12. monitorovanie priestorov, skladov a areálov príslušnej spoločnosti zo skupiny ELKO Group kamerovým systémom;
4.1.13. prevencia a odhaľovanie trestnej činnosti;
4.1.14. získavanie a ochrana dôkazov v občiansko-právnych sporoch;
4.1.15. posudzovanie žiadostí/reklamácií a iných dokumentov;
4.1.16. iné účely v právne odôvodnených prípadoch.

4.2. V každom z prípadov uvedených v odseku 4.1 Zásad ochrany osobných údajov spoločnosť ELKO Group spracúva osobné údaje v takom rozsahu, aký umožňuje konkrétny účel spracúvania osobných údajov, a to v súlade s postupmi, ktoré stanovujú a umožňujú platné zákony a predpisy.

5. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov5.1. Spoločnosť ELKO Group spracúva osobné údaje na týchto právnych základoch:
5.1.1. Na účely uzatvorenia a podpísania zmluvy - spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na účely zaistenia uzatvorenia zmluvy, poskytnutia služieb/predaja tovaru, vykonania úhrady alebo vyriešenia problémov vyplývajúcich z uzavretej zmluvy, ako aj na účel vykonania opatrení pred uzavretím zmluvy;
5.1.2. Na účely splnenia zákonnej povinnosti - spracúvanie osobných údajov je potrebné na to, aby spoločnosť ELKO Group mohla plniť svoje povinnosti uvedené v právnych predpisoch, napríklad v súvislosti s požiadavkami na administratívu, účtovníctvo, archiváciu, v smerniciach o boji proti praniu špinavých peňazí a terorizmu, a aby mohla splniť medzinárodné sankcie a vyhovieť žiadostiam orgánov činných v trestnom konaní, orgánov dohľadu a iných inštitúcií, a to v takom rozsahu a takým spôsobom, ako stanovujú právne predpisy;
5.1.3. Na účely uplatňovania alebo ochrany oprávnených záujmov - na tomto základe sa osobné údaje spracúvajú napríklad na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti súvisiacej s ochranou majetku a tiež na účely získavania a ochrany dôkazov v občiansko-právnych sporoch (monitorovanie kamerovým systémom), vymáhania dlhov, zabránenia stratám, ochrany práv a záujmov spoločnosti ELKO Group, jej klientov, obchodných partnerov a na účely propagácie dobrého mena spoločnosti ELKO Group. Na základe oprávnených záujmov spoločnosti ELKO Group sa osobné údaje spracúvajú aj v procese výberu zamestnancov do spoločnosti ELKO Group. V takých prípadoch sa posudzuje, či pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby nedôjde k porušeniu ochrany jej súkromia.
5.1.4. Súhlas - v niektorých prípadoch spoločnosť ELKO Group vyžaduje súhlas so spracúvaním osobných údajov. V takých prípadoch je dotknutá osoba informovaná o konkrétnych účeloch spracúvania. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
5.1.5. Verejné záujmy - v niektorých prípadoch sa môže spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vykonávať na základe všeobecného verejného záujmu. Vo väčšine prípadov to môžu byť výnimočné prípady, keď sa spracúvanie osobných údajov musí vykonávať v súvislosti s nepredvídanými hrozbami pre verejnosť alebo konkrétnu dotknutú osobu, napríklad v súvislosti so šírením vírusu COVID-19.

6. Kategórie a typy osobných údajov6.1. Množstvo a kategórie osobných údajov, ktoré sa majú spracúvať, závisia od účelu spracúvania, ktorý môže byť v každej situácii iný. Spoločnosť ELKO Group spracúva najmä tieto kategórie a typy osobných údajov:
6.1.1. Identifikačné údaje, ako je osobný identifikačný kód, dátum narodenia, údaje z dokladov totožnosti vrátane fotografie;
6.1.2. Kontaktné informácie, ako je adresa, telefónne číslo, emailová adresa;
6.1.3. Údaje o používaní elektronického obchodného systému, napríklad údaje o prístupoch, používateľských menách a heslách v elektronickom obchodnom systéme, o zakúpenom tovare, aktivitách vykonaných v prostredí elektronického obchodného systému a užívateľských zvyklostiach;
6.1.4. Finančné údaje, napríklad informácie o zrealizovaní platieb zákazníkmi v súvislosti s tovarom predávaným spoločnosťou ELKO Group;
6.1.5. Údaje o účtoch, ako je číslo bankového účtu;
6.1.6. Údaje o spoľahlivosti a výskume, ako sú údaje o platobnej disciplíne protistrany, údaje umožňujúce spoločnosti ELKO Group vykonávať prieskum u zákazníkov týkajúci sa prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a overiť dodržiavanie medzinárodných sankcií vrátane účelu spolupráce, ako aj to, či obchodný partner, jeho zástupca, skutočný príjemca nie je politicky významnou osobou;
6.1.7. Údaje získané a/alebo vytvorené počas plnenia povinností uložených právnymi predpismi, napríklad informácie, ktoré je spoločnosť ELKO Group povinná poskytnúť inštitúciám ako daňové úrady, súdy a orgány činné v trestnom konaní;
6.1.8. Údaje o komunikácii a komunikačných zariadeniach, ako sú údaje uvedené v správach a emailoch, vo videách, na fotografiách a/alebo v audio nahrávkach, ako aj iné typy údajov o komunikácii a interakciách počas návštevy dotknutej osoby v priestoroch spoločnosti ELKO Group (vrátane používania povolenia na vstup vystaveného spoločnosťou ELKO Group), počas organizovaných podujatí alebo kontaktovaním dotknutej osoby, ako aj údaje týkajúce sa dotknutej osoby, ktorá navštívila internetovú stránku spoločnosti ELKO Group (vrátane návštev elektronických obchodných systémov).
6.1.9. Profesijné údaje, ako sú údaje o vzdelaní alebo zamestnaní;
6.1.10. Osobné údaje špeciálnej kategórie, ako sú údaje o vhodnosti uchádzača o zamestnanie na obsadzované pracovné miesto.

7. Opatrenia na ochranu osobných údajov7.1. Na účely ochrany osobných údajov spoločnosť ELKO Group uplatňuje rôzne technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným poskytnutím, prístupom, stratou, vymazaním, zničením (napr. šifrovanie údajov, zariadenie na prevenciu odcudzenia, firewally, bezpečnostné heslá a pod.).

7.2. Osobné údaje sú sprístupnené obmedzenému počtu zamestnancov spoločnosti ELKO Group a príslušných sprostredkovateľov, ktorí ich potrebujú na účely vykonávania svojich oficiálnych povinností/úloh a ktorí sú viazaní mlčanlivosťou.

8. Prenos/poskytnutie osobných údajov8.1. Spoločnosť ELKO Group je oprávnená zaslať osobné údaje tým osobám, ktorým je oprávnená ich poskytnúť (napríklad sprostredkovateľom, poskytovateľom právnych služieb a pod.), alebo ak jej takáto povinnosť vyplýva z právnych predpisov alebo uzavretých zmlúv, alebo ak k tomu získala súhlas dotknutej osoby.

8.2. Spoločnosť zo skupiny ELKO Group je oprávnená zaslať osobné údaje najmä týmto príjemcom:
8.2.1. iná spoločnosť zo skupiny ELKO Group, pokiaľ príslušná spoločnosť stanovila relevantné postupy týkajúce sa spracúvania osobných údajov v spoločnosti ELKO Group, alebo v iných prípadoch, keď to umožňujú právne predpisy;
8.2.2. inštitúcie a úrady, ako sú orgány dohľadu, daňové úrady, orgány činné v trestnom konaní, súdni exekútori, prísahou viazaní notári, súdy a inštitúcie pre mimosúdne vyrovnanie sporov;
8.2.3. kreditné a finančné inštitúcie, poskytovatelia poisťovacích služieb, tretie strany podieľajúce sa na realizácii transakcií, úhrad a na podávaní hlásení;
8.2.4. finanční a právni poradcovia, audítori;
8.2.5. poskytovatelia informačných systémov a databáz;
8.2.6. poskytovatelia služieb vymáhania dlhov, postupníci, konkurzní správcovia;
8.2.7. iné osoby a dodávatelia súvisiaci s poskytovaním služieb spoločnosti ELKO Group vrátane služieb monitorovania kamerovým systémom, IT služieb, telekomunikačných služieb, archivačných služieb, poštových služieb a pod.

8.3. Spoločnosť ELKO Group nezasiela pravidelne ani systematicky osobné údaje do tretích krajín (krajiny mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru), avšak osobné údaje môžu spracúvať sprostredkovatelia v tretích krajinách (napríklad, osoby vyvíjajúce technické riešenia alebo poskytovatelia služieb). V takom prípade spoločnosť ELKO Group pri prenose osobných údajov zaisťuje, aby postupy stanovené v právnych predpisoch zaisťovali takú úroveň spracúvania osobných údajov a ich ochrany, akú stanovuje Všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

9. Doba uchovávania osobných údajov9.1. Spoločnosť ELKO Group neuchováva osobné údaje dlhšie, než je nevyhnutné na príslušný účel spracúvania osobných údajov, ani dlhšie, než stanovujú záväzné právne predpisy.

9.2. Doba uchovávania osobných údajov závisí od účelu, na ktorý sa osobné údaje získali, a tiež od toho, či je doba uchovávania stanovená v právnych predpisoch.

9.3. Spoločnosť ELKO Group je povinná určiť dobu spracúvania osobných údajov, pričom musí zohľadniť okrem iného aj dátum skončenia obchodného vzťahu, odvolanie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov a zákonom stanovenú dobu, počas ktorej môže spoločnosť ELKO Group alebo dotknutá osoba realizovať svoje oprávnené záujmy (napr. vzniesť námietky, uplatňovať reklamácie alebo podať súdnu žalobu).

10. Profilovanie a automatizované rozhodovanie10.1. Spoločnosť ELKO Group nevykonáva profilovanie ani automatizované rozhodovanie v súvislosti s dotknutou osobou.

11. Súbory cookies11.1. Spoločnosti zo skupiny ELKO Group používajú na svojich internetových stránkach súbory cookies. Použité súbory cookies a informácie o nich sú dostupné v Zásadách spoločnosti ELKO Group o používaní súborov cookies (https://www.westech.sk/podmienky), ktoré sú zverejnené na internetovej stránke príslušnej spoločnosti zo skupiny ELKO Group.

12. Monitorovanie kamerovým systémom12.1. Ak príslušná spoločnosť zo skupiny ELKO Group vykonáva video monitorovanie kamerovým systémom, potom je ako prevádzkovateľ osobných údajov získaných takýmto monitorovaním povinná umiestniť na vchodoch do príslušných priestorov/areálov, kde sa monitorovanie kamerovým systémom vykonáva, informačné tabule o takomto monitorovaní kamerovým systémom.

12.2. Spoločnosť ELKO Group môže vykonávať monitorovanie kamerovým systémom najmä na tieto účely:
12.2.1. prevencia a odhaľovanie trestnej činnosti s cieľom ochrany majetku;
12.2.2. získavanie a ochrana dôkazov v občiansko-právnych sporoch;

12.3. Monitorovanie kamerovým systémom sa vykonáva bez zaznamenávania zvuku. V niektorých prípadoch môže spoločnosť zo skupiny ELKO Group vykonávať monitorovanie kamerovým systémom aj so zaznamenávaním zvuku, pričom to musí byť uvedené na vyvesených informačných tabuliach.

12.4. Na účely monitorovania kamerovým systémom musia byť splnené tieto podmienky:
12.4.1. Video monitorovanie sa musí vykonávať v takom zornom uhle, aby pokrývalo iba nevyhnutné územie na účely monitorovania;
12.4.2. Monitorovanie kamerovým systémom sa nevykonáva na miestach so zvýšenou ochranou súkromia (hygienické zariadenia, sprchy, šatne, kuchyňa);
12.4.3. Osobné údaje získané počas monitorovania kamerovým systémom sa získavajú od dotknutých osôb nachádzajúcich sa v oblasti, ktorá je predmetom takéhoto monitorovania;

12.5. Osobné údaje spracúvané v súvislosti s monitorovaním kamerovým systémom (video záznamy) vykonávaným spoločnosťou ELKO Group sa budú uchovávať iba na nevyhnutnú dobu, pričom maximálna doba uchovávania je 90 (deväťdesiat) dní odo dňa vyhotovenia záznamu, pokiaľ nevznikne iný účel spracúvania (napr. v súvislosti s vyšetrovaním trestnej činnosti). Zvyčajne je doba uchovávania video záznamov oveľa kratšia ako vyššie uvedená doba.

12.6. Kategórie osobných údajov, ktoré sa majú spracúvať počas monitorovania kamerovým systémom - vizuálne (video) údaje - video záznamy, fotografická fixácia, dátum, miesto a čas vyhotovenia záznamu.

12.7. Osobné údaje získané počas monitorovania kamerovým systémom je možné zasielať týmto príjemcom:
12.7.1. orgány činné v trestnom konaní/orgány dohľadu, a to v prípadoch uvedených v právnych predpisoch a na základe odôvodnenej žiadosti;
12.7.2. spoločnosti skupiny ELKO Group a ich oprávnené osoby podieľajúce sa na spravovaní kamerového systému alebo na realizácii príslušného účelu spracúvania, externí poskytovatelia služieb, poskytovatelia prevádzkujúci kamerový systém, poskytovatelia bezpečnostných služieb, ktorí poskytujú bezpečnostné služby, poskytovatelia poistných služieb pri vyšetrovaní poistných prípadov, obchodní partneri spoločnosti ELKO Group (napríklad výrobcovia tovaru, dodávatelia, kupujúci) - ako dôkazový materiál v prípade sporov týkajúcich sa správneho balenia, prevzatia, prenosu tovaru a pod., a tiež iné osoby, u ktorých existuje náležitý právny základ;
12.7.3. dotknutá osoba - na základe opodstatnenej písomnej žiadosti.

12.8. Pri vydávaní video záznamov spoločnosť ELKO Group dbá na to, aby boli vydané iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie príslušného účelu spracúvania osobných údajov.

13. Práva dotknutej osoby13.1. V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov má dotknutá osoba tieto práva v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov:
13.1.1. dostať od príslušnej spoločnosti zo skupiny ELKO Group potvrdenie o tom, že spracúva osobné údaje dotknutej osoby, pričom ak ich spoločnosť spracúva, dotknutá osoba má právo prístupu k takýto údajom;

13.2. požiadať o opravu osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ sú nesprávne, neúplné alebo nevhodné (dotknutá osoba nemá právo žiadať o opravu alebo doplnenie video záznamov, pretože to by sa považovalo za falšovanie alebo skresľovanie informácií);
13.2.1. požiadať o vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
13.2.2. obmedziť spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby;
13.2.3. namietať voči spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ sa spracúvanie vykonáva na základe oprávnených záujmov spoločnosti zo skupiny ELKO Group;
13.2.4. dostať osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou príslušnej spoločnosti zo skupiny ELKO Group a spracúvané na základe súhlasu alebo realizácie zmluvy, a to v štruktúrovanej forme, v niektorom z bežne používaných elektronických formátov, a ak je to možné, zaslať tieto osobné údaje inému poskytovateľovi služieb (právo na prenosnosť údajov);
13.2.5. odvolať súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.

13.3. Práva dotknutej osoby uvedené v odseku 13.1 Zásad ochrany osobných údajov sa môžu uplatňovať, pokiaľ povinnosť spracúvať osobné údaje nevyplýva spoločnosti ELKO Group z právnych predpisov.

13.4. S cieľom zabrániť neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov dotknutej osoby tretím stranám spoločnosť ELKO Group vykonáva práva dotknutej osoby na základe písomnej žiadosti, ak dotknutú osobu najskôr identifikovala.

13.5. Žiadosti sa podávajú jedným z týchto spôsobov (kontaktné údaje príslušnej spoločnosti ELKO Group sú uvedené na jej internetovej stránke):
13.5.1. podpísaním žiadosti platným bezpečnostným elektronickým podpisom a zaslaním žiadosti na emailovú adresu príslušnej spoločnosti zo skupiny ELKO Group;
13.5.2. osobnou návštevou kancelárie príslušnej spoločnosti zo skupiny ELKO Group počas otváracích hodín a po overení totožnosti dotknutej osoby zo strany zamestnanca spoločnosti zo skupiny ELKO Group, ktorej je príslušná žiadosť predložená;
13.5.3. zaslaním písomnej žiadosti na oficiálnu adresu príslušnej spoločnosti zo skupiny ELKO Group, v ktorej uvedie poštovú adresu, na ktorú sa má poslať odpoveď. Odpoveď na žiadosť sa zasiela doporučenou poštou na poštovú adresu uvedenú v žiadosti.

13.6. Odpoveď na žiadosť dotknutej osoby bude vypracovaná najneskôr do jedného mesiaca od jej prevzatia, a ak je to z objektívnych dôvodov potrebné, táto doba sa môže predĺžiť o dva mesiace.

13.7. V niektorých prípadoch uvedených v právnych predpisoch spoločnosť ELKO Group nie je oprávnená poskytnúť dotknutej osobe informácie o spracúvaní osobných údajov.

13.8. Spoločnosť ELKO Group je oprávnená odmietnuť dodržať podmienky uvedené v žiadosti dotknutej osoby, ak dotknutá osoba neodôvodnene odmietne poskytnúť svoje identifikačné údaje.

13.9. Spoločnosť ELKO Group si rezervuje právo nevydať osobné údaje, vrátane osobných údajov získaných počas monitorovania kamerovým systémom, v prípadoch, ak by ich vydanie:
13.9.1. malo dosah na iné dotknuté osoby a nebolo by technicky možné vydať takéto osobné údaje bez porušenia práv iných dotknutých osôb;
13.9.2. z dôvodu ich veľkosti alebo zložitosti vyžadovalo dlhší čas, ďalší personál alebo ďalšie finančné zdroje.

13.10. Dotknutá osoba môže podať sťažnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ktoré vykonala príslušná spoločnosť zo skupiny ELKO Group, a to orgánu vykonávajúcemu dohľad nad ochranou osobných údajov v krajine, kde príslušná spoločnosť zo skupiny ELKO Group sídli, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov predstavuje porušenie jej práv a záujmov v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov.

13.11. Kontaktné informácie orgánov vykonávajúcich dohľad nad ochranou osobných údajov sú dostupné na ich internetových stránkach: Lotyšsko - www.dvi.gov.lv Litva - www.ada.lt Estónsko - www.aki.ee Poľsko - www.uodo.gov.pl Česká republika - www.uoou.cz Rumunsko - www.dataprotection.ro in Slovensko - www.dataprotection.gov.sk in Slovinsko - www.ip-rs.si in Švédsko - datainspektionen.se

14. Kontaktné informácie14.1. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo záujem o ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou ELKO Group, obráťte sa na spoločnosť ELKO Group zaslaním emailu na adresu: Data.Privacy@elkogroup.com

Dostupnosť Zásad ochrany osobných údajov a ich dodatky15.1. Spoločnosť ELKO Group je oprávnená kedykoľvek jednostranne upraviť a doplniť Zásady ochrany osobných údajov, a to zverejnením aktuálnej verzie Zásad ochrany osobných údajov na internetovej stránke spoločnosti ELKO Group www.elkogroup.com

15.2. Zásady ochrany osobných údajov sú vypracované v Lotyšskom jazyku a môžu byť preložené do ďalších jazykov, ktoré sa používajú v krajinách, kde spoločnosť ELKO Group pôsobí. V prípade lingvistických alebo interpretačných rozporov, nezhôd alebo vyhlásení je právne záväzný text v Lotyšskom jazyku.
  1. Zásady ochrany osobných údajov