Adatvédelmi irányelvek

A WESTech, spol. s r.o. vállalat 2000 óta az ELKO Group csoport része. Az alábbi adatvédelmi irányelvek az ELKO Csoporton belüli valamennyi vállalatra vonatkoznak.

1. Általános rendelkezések1.1. A jelen "Adatvédelmi szabályzat" (a továbbiakban: "Adatvédelmi szabályzat") célja, hogy az érintett személyt tájékoztassa az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatfeldolgozás köréről és feltételeiről, az ELKO Csoport részéről alkalmazott védőintézkedésekről, valamint az érintett személynek a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogairól. A megállapodásokban, titoktartási nyilatkozatokban és egyéb dokumentumokban, valamint az ELKO Csoport weboldalán a személyes adatok feldolgozására vonatkozó további információk szerepelhetnek.

1.2. Ez az Adatvédelmi szabályzat az ELKO vállalatra és az ELKO Group csoport vállalataira vonatkozik.

1.3. Az ELKO Group vállalat figyelmet fordít az érintett személyek magánéletére és személyes adatainak védelmére, tiszteletben tartva az érintett személyek jogait a személyes adatok feldolgozásának jogszerűségéhez az Általános adatvédelmi rendelettel és az érvényes nemzeti jogszabályokkal, valamint az adatvédelemre és a személyes adatok feldolgozására vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban.

1.4. Az ELKO Group vállalat megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket foganatosított a személyes adatok jogosulatlan hozzáférés, jogellenes megosztás, véletlen elvesztés, megváltoztatás, megsemmisülés vagy egyéb jogellenes feldolgozás elleni védelme érdekében.

1.5. A személyes adatokat közvetlenül az érintett személyektől, az érintett által igénybe vett szolgáltatásokból (pl. elektronikus kereskedelmi rendszerben) és külső forrásokból (pl. nyilvános nyilvántartásokból vagy adatbázisokból) vagy más személyektől (pl. az érintett személy által képviselt jogi személy, vagy annak alkalmazottja, képviselője vagy kedvezményezettje) szerzik be. Az ELKO Csoport rögzítheti a telefonbeszélgetéseket, készíthet video- és/vagy hangfelvételeket - az e-mailes kommunikáció kivételével -, vagy más módon dokumentálhatja az érintett és az ELKO Csoport közötti interakciókat és kommunikációt.

2. Az Adatvédelmi szabályzatban használt kifejezések és rövidítések Feldolgozás:2.1. feldolgozás - a személyes adatokon vagy személyes adatok csoportjain automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletsor, mint például az adatkérés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, megváltoztatás vagy módosítás, helyreállítás, megtekintés, felhasználás, küldés, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel általi közlés, valamint az adatok összehangolása, összekapcsolása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése.

2.2. Adatkezelő - olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely az üzemeltető nevében személyes adatokat kezel.

2.3. Adatfeldolgozó - az ELKO Group vállalat, amely az érintett személy személyes adatait a személyes adatok feldolgozásának előre meghatározott céljai és módszerei szerint kezeli;

2.4. Érintett személy - az ELKO Group vállalat potenciális, jelenlegi vagy korábbi ügyfele - természetes személy, álláskereső, látogató, a honlap (beleértve az e-kereskedelmi rendszert is) látogatója és felhasználója, az ELKO Group által szervezett rendezvények résztvevője, jogi személyek (pl. ügyfelek, üzleti partnerek, az ELKO Group bérlői stb.) alkalmazottja, képviselője, kapcsolattartója, meghatalmazottja, kedvezményezettje és bármely más azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az ELKO Group vállalat kezeli;

2.5. Elektronikus kereskedési rendszer - az ELKO Group vállalat elektronikus kereskedési rendszere, amelyet az ELKO Group-ba tartozó adott vállalat használ (https://ecom.elkogroup.com vagy más szervezet);

2.6. ELKO - "ELKO Grupa" részvénytársaság, cégazonosítószám: 40003129564, székhelye: Toma Street 4, Riga, LV - 1003, Lettország;

2.7. ELKO Group vállalat - az ELKO vállalatcsoport és az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben működő tagvállalatai;

2.8. ELKO Group csoport vállalata - az ELKO-Group csoporthoz tartozó vállalat;

2.9. Személyes adatok - azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ.

2.10. Általános adatvédelmi rendelet - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

3. Az üzemeltetőre vonatkozó információk3.1. Az ELKO Group csoport minden egyes vállalata lehet adatkezelő, adatfeldolgozó vagy közös adatkezelő az érintett személy személyes adatainak feldolgozásában.

3.2. Adatkezelő az ELKO Group csoportnak az a vállalata, amely az érintett személy személyes adataival rendelkezik, például szerződéses jogviszony alapján vagy a szerződéses jogviszony megkötését megelőzően, az érintett személyhez intézett kérelem benyújtásával, az ELKO Group vállalat helyiségeinek felkeresésével vagy más módon.

3.3. Az ELKO Group csoport vállalatainak listája és elérhetőségei, valamint az egyes vállalatok honlapjainak címei a következő weboldalon érhetők el: https://www.elkogroup.com/contacts

4. A személyes adatok feldolgozásának céljai4.1. Az ELKO Group vállalat elsősorban a következő célokból dolgozza fel a személyes adatokat:
4.1.1. a jogi követelményeknek való megfelelés;
4.1.2. szerződések megkötése és aláírása;
4.1.3. ügyfél regisztrálása az elektronikus kereskedési rendszerben, az elektronikus kereskedési rendszer működésének biztosítása és a műveletek javítása;
4.1.4. megrendelések leadása, az áruk szállítása és a termékszavatossági kötelezettségek teljesítése;
4.1.5. számlák kiállítása és kifizetések teljesítése;
4.1.6. ügyfél/érintett személy azonosítása;
4.1.7. kommunikáció biztosítása;
4.1.8. az ELKO Group vállalat üzleti tevékenységeinek végzése, beleértve az adminisztratív, számviteli és archiválási tevékenységeket;
4.1.9. az ELKO Group vállalat munkavállalói megfelelő kiválasztási folyamatának biztosítása és az ELKO Group vállalat jogos érdekeinek ellenőrzése a munkavállalók kiválasztásával kapcsolatban;
4.1.10. az ELKO Group vállalat jogainak érvényesítése;
4.1.11. az ELKO Group vállalat marketingtevékenysége (pl. tájékoztatás és ajánlatok benyújtása, rendezvények szervezése üzleti partnerek/alkalmazottak és hozzátartozóik számára, valamint ezekről való beszámolás a médiában és a közösségi hálózatokon, az ELKO Csoport hírnevének és imázsának előmozdítása);
4.1.12. az ELKO Group csoporthoz tartozó adott vállalat helyiségeinek, raktárainak és telephelyeinek kamerarendszer általi megfigyelése;
4.1.13. bűnmegelőzés és bűnfelderítés;
4.1.14. bizonyítékok biztosítása és védelme polgári peres eljárásokban;
4.1.15. kérelmek/panaszok és egyéb dokumentumok értékelése;
4.1.16. jogilag indokolt esetekben egyéb célokra.

4.2. Az adatvédelmi szabályzat 4.1. pontjában említett minden egyes esetben az ELKO Group vállalat a személyes adatokat a személyes adatok feldolgozásának konkrét célja által megengedett mértékben, az alkalmazandó törvények és rendeletek által előírt és engedélyezett eljárásokkal összhangban dolgozza

5. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja5.1. Az ELKO Group vállalat a következő jogi alapokon kezeli a személyes adatokat:
5.1.1. Szerződés megkötése és aláírása céljából - a személyes adatok feldolgozására a szerződés megkötésének biztosítása, a szolgáltatás nyújtása/áru értékesítése, a fizetés teljesítése vagy a megkötött szerződésből eredő problémák megoldása, valamint a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása céljából kerül sor;
5.1.2. Jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából - a személyes adatok feldolgozása ahhoz szükséges, hogy az ELKO Group vállalat eleget tudjon tenni a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek, például az adminisztratív, számviteli, archiválási követelményekkel, a pénzmosás és a terrorizmus elleni irányelvekkel, valamint a nemzetközi szankciókkal kapcsolatos kötelezettségeknek, továbbá a bűnüldöző, felügyeleti és egyéb hatóságok megkereséseinek a jogszabályban meghatározott mértékben és módon;
5.1.3. A jogos érdekek gyakorlása vagy védelme céljából - ezen az alapon a személyes adatok kezelésére például a vagyonvédelemmel kapcsolatos bűncselekmények megelőzése és felderítése, valamint polgári jogvitákban a bizonyítékok megszerzése és védelme (kamerarendszer általi megfigyelés), adósságbehajtás, veszteségmegelőzés, az ELKO Group vállalat és ügyfelei, üzleti partnerei jogainak és érdekeinek védelme, valamint az ELKO Group vállalat jó hírnevének előmozdítása céljából kerül sor. Az ELKO Group vállalat jogos érdekei alapján személyes adatok feldolgozására kerül sor az ELKO Group vállalat munkavállalóinak kiválasztása során is. Ilyen esetekben értékelni kell, hogy az érintett személy személyes adatainak feldolgozása sértené-e az érintett személy magánéletét.
5.1.4. Egyetértés - bizonyos esetekben az ELKO Group vállalat hozzájárulást kér a személyes adatok feldolgozásához. Ilyen esetekben az érintett személyt tájékoztatni kell az adatkezelés konkrét céljairól. Az érintett személy bármikor jogosult hozzájárulásának visszavonására.
5.1.5. Közérdek - bizonyos esetekben az érintett személyek személyes adatainak feldolgozása történhet általános közérdek alapján is. A legtöbb esetben kivételes esetekről lehet szó, amikor a személyes adatok feldolgozását a nyilvánosságot vagy az adott érintett személyt fenyegető előre nem látható veszélyek miatt kell elvégezni, például a COVID-19 vírus terjedésével összefüggésben.

6. A személyes adatok kategóriái és típusai6.1. A feldolgozandó személyes adatok mennyisége és kategóriái a feldolgozás céljától függnek, amely minden esetben eltérő lehet. Az ELKO Group vállalat elsősorban a következő kategóriájú és típusú személyes adatokat kezeli:
6.1.1. Azonosító adatok, például személyi azonosító kód, születési dátum, személyazonosító okmányok adatai, beleértve a fényképeket is;
6.1.2. Kapcsolati adatok, például lakcím, telefonszám, e-mail cím;
6.1.3. E-kereskedelmi rendszer használatáról szóló adatok, például az e-kereskedelmi rendszerben történő hozzáférések, felhasználónevek és jelszavak, a vásárolt áruk, az e-kereskedelmi rendszer környezetében végzett tevékenységek és a felhasználói szokások adatai;
6.1.4. Pénzügyi adatok, például a vevők által az ELKO Group vállalat által értékesített árukkal kapcsolatos fizetések teljesítésére vonatkozó információk;
6.1.5. Számlaadatok, mint a bankszámla száma;
6.1.6. Megbízhatósági és kutatási adatok, mint a partner fizetési fegyelmére vonatkozó adatok, olyan adatok, amelyek lehetővé teszik az ELKO Group vállalat számára, hogy ügyfélkutatást végezzen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és a nemzetközi szankciók betartásának ellenőrzése céljából, beleértve az együttműködés célját, valamint azt, hogy az üzleti partner, annak képviselője, a tényleges címzett politikailag jelentős személy-e;
6.1.7. A törvény által előírt kötelezettségek teljesítése során szerzett és/vagy létrehozott adatok, például olyan információk, amelyeket az ELKO Group vállalat köteles átadni olyan intézményeknek, mint az adóhatóságok, bíróságok és bűnüldöző hatóságok;
6.1.8. A kommunikációra és kommunikációs eszközökre vonatkozó adatok, mint az üzenetekben és e-mailekben, videókban, fényképeken és/vagy hangfelvételeken szereplő adatok, valamint az érintett személynek az ELKO Group vállalat telephelyén tett látogatása során (beleértve az ELKO Group vállalat belépési engedélyének használatát), szervezett rendezvények során vagy az érintett személlyel való kapcsolatfelvétel során folytatott kommunikációra és interakciókra vonatkozó más típusú adatok, valamint az érintett személynek az ELKO Group vállalat honlapjának meglátogatását érintő adatok (beleértve az elektronikus kereskedelmi rendszerek látogatását).
6.1.9. Szakmai adatok, mint az oktatási vagy foglalkoztatási adatok;
6.1.10. Speciális kategóriájú személyes adatok, mint az álláskeresőnek a betöltendő munkakörre való alkalmasságára vonatkozó adatok.

7. Adatvédelmi intézkedések7.1. A személyes adatok védelme érdekében az ELKO Group vállalat különböző technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz a személyes adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, hozzáférés, elvesztés, törlés, megsemmisítés elleni védelme érdekében (pl. adattitkosítás, lopásgátló eszközök, tűzfalak, biztonsági jelszavak stb.).

7.2. A személyes adatokat az ELKO Group vállalat korlátozott számú alkalmazottja és az érintett adatkezelők számára bocsátjuk rendelkezésre, akiknek hivatalos kötelezettségeik/feladataik ellátásához szükségük van az adatokra, és akiket titoktartási kötelezettség terhel.

8. Személyes adatok továbbítása/szolgáltatása8.1. Az ELKO Group vállalat jogosult személyes adatokat továbbítani azoknak a személyeknek, akiknek jogosult azokat átadni (például közvetítők, jogi szolgáltatók stb.), vagy ha ez a kötelezettség jogszabályból vagy megkötött szerződésből következik, illetve ha ehhez az érintett hozzájárulását megszerezte.

8.2. Az ELKO Group csoportba tartozó vállalat jogosult személyes adatokat küldeni különösen az alábbi címzetteknek:
8.2.1. az ELKO Group csoport egy másik vállalata, amennyiben az érintett vállalat meghatározta a személyes adatok ELKO Group vállalaton belüli feldolgozására vonatkozó eljárásokat, vagy egyéb esetekben, ha ezt a törvény lehetővé teszi;
8.2.2. intézmények és hatóságok, például felügyeleti hatóságok, adóhatóságok, bűnüldöző hatóságok, bírósági végrehajtók, közjegyzők, bíróságok és peren kívüli elszámolási intézmények;
8.2.3. hitel- és pénzintézetek, biztosítók, a tranzakciók végrehajtásában, a kifizetésekben és a jelentésekben részt vevő harmadik felek;
8.2.4. pénzügyi és jogi tanácsadók, könyvvizsgálók;
8.2.5. információs rendszerek és adatbázisok szolgáltatói;
8.2.6. követelésbehajtó szolgáltatók, engedményezők, csődgondnokok;
8.2.7. az ELKO Group vállalat szolgáltatásainak nyújtásához kapcsolódó egyéb személyek és vállalkozók, beleértve a kamerarendszer-felügyeleti, informatikai, távközlési, archiválási és postai szolgáltatásokat stb.

8.3. Az ELKO Group vállalat nem továbbít rendszeres időközökben vagy szisztematikusan személyes adatokat harmadik országokba (az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba), de a személyes adatokat feldolgozhatják harmadik országbeli adatfeldolgozók is (pl. technikai megoldások fejlesztői vagy szolgáltatók). Ilyen esetben az ELKO Group vállalat a személyes adatok továbbítása során biztosítja, hogy a jogszabályokban meghatározott eljárások biztosítsák a személyes adatok feldolgozásának és védelmének az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott szintjét.

9. A személyes adatok megőrzési ideje9.1. Az ELKO Group vállalat a személyes adatokat nem őrzi meg hosszabb ideig, mint amennyi a személyes adatok kezelésének adott céljához szükséges, és nem őrzi meg hosszabb ideig, mint amennyit a kötelező erejű jogszabályok előírnak.

9.2. A személyes adatok megőrzésének időtartama attól függ, hogy milyen célból gyűjtötték a személyes adatokat, és hogy a megőrzési időszakot törvény határozza-e meg.

9.3. Az ELKO Group vállalat köteles meghatározni a személyes adatok feldolgozásának időtartamát, eközben figyelembe kell vennie többek között az üzleti kapcsolat megszűnésének időpontját, az érintett személynek az adatai feldolgozásához adott hozzájárulásának visszavonását, valamint azt a törvényben meghatározott időtartamot, amely alatt az ELKO Group vállalat vagy az érintett személy jogos érdekeit érvényesítheti (pl. tiltakozás, panasz benyújtása vagy jogi eljárás kezdeményezése).

10. Profilalkotás és automatizált döntéshozatal10.1. Az ELKO Group vállalat nem végez profilalkotást vagy automatizált döntéshozatalt az érintett személyekkel kapcsolatban.

11. Sütik11.1. Az ELKO Group csoportba tartozó vállalatok a weboldalaikon sütiket használnak. A használt sütik és az azokkal kapcsolatos információk az ELKO Group vállalat sütikre vonatkozó szabályzatában (https://www.westech.sk/podmienky) találhatók, amely az ELKO Group csoport adott vállalatának weboldalán érhető el.

12. Kamerarendszeres megfigyelés12.1. Ha az ELKO Group csoportba tartozó adott vállalat kamerarendszeres megfigyelést végez, akkor az ilyen megfigyeléssel szerzett személyes adatok adatkezelőjeként köteles a kamerarendszeres megfigyelésről tájékoztató táblákat elhelyezni az érintett helyiségek/területek bejáratainál, ahol a kamerarendszeres megfigyelést végzik.

12.2. Az ELKO Group vállalat főleg a következő célokból végezhet kamerarendszeres megfigyelést:
12.2.1. bűncselekmények megelőzése és felderítése a tulajdon védelme érdekében;
12.2.2. bizonyítékok beszerzése és védelme polgári peres eljárásokban;

12.3. A kamerarendszerrel történő megfigyelés hangrögzítés nélkül történik. Bizonyos esetekben az ELKO Group csoport valamelyik vállalata hangfelvétellel ellátott kamerarendszeres megfigyelést is végezhet, amelyet a kihelyezett tájékoztató táblákon jelezni kell.

12.4. A kamerarendszeres megfigyelés céljaira a következő feltételeknek kell teljesülniük:
12.4.1. A videómegfigyelést olyan látószögben kell végezni, hogy az csak a megfigyeléshez feltétlenül szükséges területet fedje le;
12.4.2. A magánélet fokozott védelmét igénylő területeken (egészségügyi helyiségek, zuhanyzók, öltözők, konyha) nem történik kamerarendszeres megfigyelés;
12.4.3. A kamerarendszeres megfigyelés során gyűjtött személyes adatokat a megfigyelés tárgyát képező területen található érintett személyektől kell gyűjteni;

12.5. Az ELKO Group vállalat által végzett kamerarendszeres megfigyeléssel (videofelvételek) kapcsolatban feldolgozott személyes adatokat csak a szükséges ideig tároljuk, ahol a felvétel dátumától számított megőrzési idő legfeljebb 90 (kilencven) nap, kivéve, ha más adatkezelési cél merül fel (pl. bűnügyi nyomozással összefüggésben). A videofelvételek megőrzési ideje általában sokkal rövidebb, mint a fent említett időszak.

12.6. A kamerarendszeres megfigyelés során feldolgozandó személyes adatok kategóriái - vizuális (videó) adatok - videofelvételek, fényképfelvételek, a felvétel dátuma, helye és ideje.

12.7. A kamerarendszeres megfigyelés során gyűjtött személyes adatok a következő címzetteknek küldhetők el:
12.7.1. a bűnüldöző/felügyeleti hatóságok, a törvényben meghatározott esetekben és indokolt kérésre;
12.7.2. az ELKO Group csoportba tartozó vállalatok és a kamerarendszer kezelésében vagy a vonatkozó adatkezelési cél megvalósításában részt vevő meghatalmazottjaik, külső szolgáltatók, a kamerarendszert üzemeltető szolgáltatók, a biztonsági szolgáltatásokat nyújtó biztonsági szolgáltatók, a biztosítási ügyek kivizsgálása során a biztosítási szolgáltatók, az ELKO Group vállalat üzleti partnerei (pl. az áruk gyártói, beszállítói, vásárlói) - bizonyítékként az áruk megfelelő csomagolásával, átvételével, átadásával stb. kapcsolatos viták esetén, valamint más személyek, akiknek erre megfelelő jogalapjuk van;

12.8. A videofelvételek átadásakor az ELKO Group vállalat figyelmet fordít arra, hogy csak azokat a személyes adatokat adják át, amelyek a személyes adatfeldolgozás adott céljának eléréséhez szükségesek.

13. Az érintett személy jogai13.1. Az Általános adatvédelmi rendelettel összhangban az érintett személynek a következő jogai vannak a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban:
13.1.1. az adott ELKO Group csoportba tartozó vállalattól megerősítést kapni arról, hogy az érintett személy személyes adatait kezeli, és ha a vállalat ilyen adatokat kezel, az érintett nek joga van hozzáférni ezekhez az adatokhoz;

13.2. az érintett személy kérheti a személyes adatainak helyesbítését, ha azok helytelenek, hiányosak vagy nem megfelelőek (az érintett személy nem jogosult a videofelvételek helyesbítését vagy kiegészítését kérni, mivel ez az információk hamisításának vagy torzításának minősülne);
13.2.1. az érintett személy kérheti a személyes adatainak törlését;
13.2.2. az érintett személy korlátozhatja a személyes adatainak feldolgozását;
13.2.3. az érintett személy tiltakozást nyújthat be a személyes adatainak feldolgozása ellen, amennyiben a feldolgozásra az ELKO Group csoportba tartozó vállalatnak jogos érdekei alapján kerül sor;
13.2.4. strukturált formában, az általánosan használt elektronikus formátumok valamelyikében megkapni az érintett személy által az ELKO Group csoportba tartozó adott vállalatnak megadott és hozzájárulás vagy szerződés teljesítése alapján kezelt személyes adatokat, és amennyiben lehetséges, ezeket a személyes adatokat egy másik szolgáltatónak továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog);
13.2.5. az érintett személy visszavonhatja hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához.

13.3. Az érintett személy gyakorolhatja az adatvédelmi szabályzat 13.1. pontjában említett jogait, kivéve, ha a személyes adatok feldolgozására vonatkozó kötelezettséget az ELKO Group vállalat számára nem jogszabály írja elő.

13.4. Az érintett személy személyes adatainak harmadik fél számára történő jogosulatlan továbbításának megakadályozása érdekében az ELKO Group vállalat írásbeli kérelemre érvényesíti az érintett személy jogait, feltéve, hogy az érintett személyt előzetesen azonosította.

13.5. A kérelmeket a következő módok valamelyikén kell benyújtani (az ELKO Group csoportba tartozó adott vállalat elérhetőségei a vállalat honlapján találhatók):
13.5.1. a kérelem érvényes biztonsági elektronikus aláírással történő aláírásával és a kérelemnek az ELKO Group csoportba tartozó adott vállalat e-mail címére történő elküldésével;
13.5.2. az ELKO Group csoportba tartozó adott vállalat irodájában történő személyes látogatással, nyitvatartási időben és az érintett személyazonosságának azon ELKO Group csoportba tartozó vállalat egyik alkalmazottja általi ellenőrzését követően, amelyhez a vonatkozó kérelmet benyújtották;
13.5.3. írásbeli kérelemmel, amelyet az ELKO Group csoportba tartozó adott vállalat hivatalos címére kell küldeni, megjelölve a postai válaszcímet. A kérelemre adott válasz ajánlott levélben kerül kézbesítésre a kérelemben megadott postai címre.

13.6. Az érintett személy kérelmére legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül választ kell adni, amennyiben objektív okokból szükséges, ez az időtartam két hónappal meghosszabbítható.

13.7. Bizonyos, a jogszabályokban meghatározott esetekben az ELKO Group vállalat nem jogosult arra, hogy az érintett személyt tájékoztassa a személyes adatok feldolgozásáról.

13.8. Az ELKO Group vállalat jogosult megtagadni az érintett személy kérelmében meghatározott feltételek teljesítését, ha az érintett személy indokolatlanul megtagadja azonosító adatainak megadását.

13.9. Az ELKO Group vállalat fenntartja a jogot, hogy ne adjon ki személyes adatokat, beleértve a kamerás megfigyelés során gyűjtött személyes adatokat is, amennyiben az adatok kiadása:
13.9.1. hatással lenne más érintett személyekre, és technikailag nem lenne megvalósítható az ilyen személyes adatok kiadása más érintett személyek jogainak megsértése nélkül;
13.9.2. méretük vagy összetettségük miatt további időt, személyzetet vagy pénzügyi forrásokat igényelnének.

13.10. Az érintett személy panaszt nyújthat be a személyes adatainak az érintett ELKO Group vállalat által végzett feldolgozásával kapcsolatban az érintett ELKO Group csoportba tartozó vállalat székhelye szerinti ország adatvédelmi felügyeleti hatóságához, ha az érintett személy úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása az adatvédelmi törvények értelmében jogainak és érdekeinek megsértését jelenti.

13.11. Az személyes adatok védelmét felügyelő hatóságok kapcsolati adatai elérhetők a honlapjukon: Lettország - www.dvi.gov.lv Litvánia - www.ada.lt Észtország - www.aki.ee Lengyelország - www.uodo.gov.pl Cseh Köztársaság - www.uoou.cz Románia - www.dataprotection.ro Szlovákiában - www.dataprotection.gov.sk Szlovéniában - www.ip-rs.si Svédországban - datainspektionen.se

14. Kapcsolattartási információk14.1. Ha kétségei vannak, vagy további információkat szeretne személyes adatainak az ELKO Group vállalat általi feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ELKO Group vállalattal az alábbi e-mail címen: Data.Privacy@elkogroup.com

Az Adatvédelmi szabályzat és kiegészítései elérhetősége15.1. Az ELKO Group vállalat jogosult az Adatvédelmi szabályzatot bármikor egyoldalúan módosítani és kiegészíteni azáltal, hogy az Adatvédelmi szabályzat aktuális változatát közzéteszi az ELKO Group vállalat honlapján, a www.elkogroup.com címen

15.2. Az Adatvédelmi szabályzat lett nyelven készült, és lefordítható az azon országokban használt nyelvekre, ahol az ELKO Group vállalat működik. Nyelvi vagy értelmezési ellentmondások, nézeteltérések vagy nyilatkozatok esetén a lett nyelvű szöveg a jogilag kötelező érvényű.
  1. Adatvédelmi irányelvek